Fushe jo e detyrueshme. Nese nuk vendosni NIPT, ne llogaritje nuk merren parasysh shkelje te meparshme qe ndikojne ne masen e vene.